Logo HUISenAANBOD.nl
international properties realty logo second homes logo emigration
logo logo logo UW HUIS VERKOPEN ?€ 24,95
 
Levertijd in NL: ca. 1-5 werkdagen Klik hier om dit artikel te bestellen
Prijs: € 24,95
Verzendkosten: € 2,95
Gratis verzending: vanaf € 40,-
Levering in: NEDERLAND en BELGIË (langere levertijd)

 

Klik hier voor een grote cover van Tweede verblijf en de Belgische fis

 

Fiscale en praktische vraagbaak voor inwoners van België, die zich in het buitenland willen vestigen of in het buitenland een tweede verblijf willen kopen

De juridische, fiscale en praktische vraagbaak voor de aankoop van onroerend goed in het buitenland.


Voor nóg meer informatie: bekijk de inhoudsopgave!

 


Trefwoorden: aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland; fiscale aspecten tweede verblijf

1. Inleiding

Situatie tot en met aanslagjaar 2021

Uitspraak Europese Hof

Situatie vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021)

2. Wanneer bent u belastingplichtig in België ?

Bepaling belastbaar inkomen in België

Wie is aan de belasting onderworpen en waar ?

Woonplaats en zetel van fortuin

Bepaling van het netto-inkomen

3. Onroerende inkomsten

Begrip eigen woning

Enkele bijzondere gevallen

Algemene regels

Het belastbaar bedrag

Overzicht indexeringscoëfficiënten

Inkomsten uit onroerend goed

Definitie onroerend goed inkomen

Wat zijn onroerend goed inkomsten ?

Wie moet het onroerend goed aangeven ?

Eigen woning en de personenbelasting

In welke gevallen moet u het onroerend inkomen van uw eigen woning aangeven

Voorbeelden van burgerlijke staat en de aangifte van uw onroerend goed

voor de Belgische inkomstenbelasting

Huwelijk onder het wettelijk stelsel

Voorbeeld

Huwelijk onder het stelsel van scheiding van goederen

Wettelijk samenwoning

Aangifte onroerend goed inkomen als u mede-eigenaar bent

Voorbeeld

Belastingaangifte

Voorbeeld aangifte tweede verblijf, afhankelijk van burgerlijke staat

4. Aangifte tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Tot en met aanslagjaar 2021

Brutohuur / waarde

Oude regime in strijd met EU-regelgeving

Een persistente discriminatie

Het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed

Wat is er veranderd ?

Hoe ziet de nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022 eruit ?

Wie moet er aangifte doen ?

Toekenning Kadastraal inkomen aan buitenlands onroerend goed

Wie gaat het Kadastraal inkomen bepalen ?

Het Belgisch Kadastraal inkomen

Voorbeeld

Wat als de actuele normale verkoopwaarde niet bekend is ?

Voorbeeld

Wat dient u als Belgische eigenaar van buitenlands onroerend goed aan

te leveren aan de Belgische fiscus ?

Wat wordt er vanaf 2021 van u verwacht als u in het buitenland vastgoed bezit of verwerft

Wat wordt er gevraagd ter vaststelling van het Kadastraal Inkomen ?

Tegenstrijdige informatie

Wat als u onroerend goed in het buitenland bezit, maar er nog geen

kadastraal inkomen is toegekend aan uw tweede woning in het buitenland

U heeft in het buitenland een tweede verblijf aangekocht.

Welk kadastraal inkomen dient u te vermelden ?

Nieuwe constructie op een terrein

Kadastraal inkomen van de grond

Kadastraal inkomen van materieel en outillage

Wijziging buitenlands vastgoed (vanwege verbouwing) en het KI

Voorbeelden van wijzigingen

Rekenvoorbeeld

Aangifte in de personenbelasting

Aanvraag vrijstelling

Vaststelling belastbaar inkomen

Wat te doen in geval van vervreemding, verwerving of successie van buitenlands onroerend goed

Herschatting kadastraal inkomen bij waardedaling van uw buitenlands vastgoed

Betaalde interesten

Nieuwe aangifteverplichtingen

Wat betekent dit in de praktijk ?

Hoe berekent de fiscus het kadastraal inkomen ?

Hoe bepaalt de Belgische administratie het kadastraal inkomen van

het buitenlands onroerend goed

In het bijzonder dient u de volgende informatie aan te leveren

Wat wordt het belastbaar bedrag voor niet-verhuurd vastgoed

Niet-verhuurde woning

Aangifte in de personenbelasting

Vaststelling belastbaar inkomen

Gedeeltelijk verhuurde vakantiewoning

Wat aan te geven in de personenbelasting

Aangifte KI van een tijdens het belastbaar tijdperk aangekochte woning

Voorbeeld

Aangifte in de personenbelasting

Vaststelling belastbaar inkomen

Voorbeeld aangifte vastgoed gelegen in Spanje

Aan een vennootschap verhuurd onroerend goed

Berekening van het kadastraal inkomen

Aangifte in de personenbelasting

Berekening van het belastbaar inkomen voor de niet verhuurde periode

Berekening van het belastbaar inkomen voor de verhuurde periode

Grond

Aangifte in de personenbelasting

Berekening van het belastbaar inkomen

Verhuur van onroerend goed aan een vennootschap, waarvan u zelf

bestuurder bent

Kadastraal inkomen per aangetekende brief

Belastingaangifteformulier

Overzicht meest voorkomende scenario’s van buitenlands vastgoed

Actuele verkoopwaarde

Hoe wordt actuele verkoopwaarde vastgesteld ?

Correctiefactoren Kadastraal Inkomen

Wat als de huurder uw buitenlands vastgoed professioneel gebruikt ?

Wat is aftrekbaar en wat niet ?

Zijn buitenlandse belastingen aftrekbaar ?

Aankoop buitenlandse woning door een Belgische vennootschap

Bezwaar tegen vastgesteld Kadastraal Inkomen

Hoe dient u bezwaar in ?

Boetes bij aangifteverzuim

Aankoop, verkoop, erven buitenlands vastgoed en de aangifte

5. Aangifte en uw burgerlijke staat

Aankoop buitenlands vastgoed onder stelsel gemeenschap van goederen

Erfenis buitenlands vastgoed en de aangifte

Zakelijk recht om buitenlands onroerend goed te gebruiken en uw aangifte

Voorbeeld

Als enkel uw partner eigenaar is van onroerend goed in het buitenland

6. Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Onroerend goed inkomsten uit een land waarmee België een

belastingverdrag heeft afgesloten

Hoe worden uw buitenlandse onroerend goed inkomsten in België belast ?

Vrijstelling onder progressievoorbehoud

Overzicht landen waarmee België een belastingverdrag ter voorkoming van

dubbele belastingheffing heeft afgesloten

Onroerend goed inkomsten uit een land waarmee België geen

belastingverdrag heeft afgesloten

Voorbeeld

7. Buitenlandse onroerend goed inkomsten en de personenbelasting

Gevolgen aankoop van onroerend goed op uw personenbelasting

Is de nieuwe fiscale regeling voordeliger ?

Rekenvoorbeeld

Hoe is het KI berekend ?

Belastingschema

Ongebouwde onroerende goederen

Materieel en outillering

Melding aankoop van onroerend goed

Melding verkoop van onroerend goed

Voorbeeld

U heeft een woning in het buitenland in mede-eigendom

Voorbeeld

Aankoop buitenlandse woning onder het regime van gemeenschap

van goederen

Voorbeeld

8. Woonfiscaliteit en afschaffing van de woonbonus

Inleiding

Wat is de woonbonus

Wat is er veranderd ?

Afschaffing woonbonus heeft behoorlijk wat effecten

Biedt vastgoed nog belastingvoordeel ?

Wat gebeurt er met de woonbonus als u herfinanciert ?

Blijft herfinanciering mogelijk ?

Wederopname voor verbouwing of andere uitgaven

Heeft het zin om naar Brussel of Wallonië te verhuizen ?

Chèque habitat

Pandwissel of hypotheekoverdracht

Belgische verkooprechten/registratierechten in de drie gewesten

Onroerend goed inkomen eigen woning

Hypothecaire leningen afgesloten vóór 2005

Belastingvoordelen op intresten

Belastingvoordeel op kapitaalaflossingen

Hypothecaire leningen afgesloten tussen 2005 en 2014

Fiscaal voordeel van het tweede verblijf of een investeringspand

9. Informatie-uitwisseling met het buitenland

Weet de fiscus dat u een tweede woning in het buitenland heeft ?

Informatie uitwisseling met andere landen

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard (CRS)

Uitwisseling gegevens

Verkoop tweede verblijf in het buitenland

10. Aangifte buitenlandse bankrekeningen

Inleiding

Melding buitenlandse bankrekening aan het CAP (Centraal Aanspreekpunt)

Wie moet wat melden ?

Als uw kind een buitenlandse bankrekening heeft

Welke (bank)rekeningen moet u aangeven ?

Hoe kunt u uw buitenlandse bankrekening aangeven ?

Wanneer moet u uw buitenlandse bankrekening aangeven ?

Enkele (fictieve) voorbeelden

Individuele levensverzekeringen

Wie heeft er toegang tot uw gegevens ?

11. Emigratie naar het buitenland, uw fiscale woonplaats &

belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)


Inleiding

Betaalt u nog belasting in België als u in het buitenland woont ?

De hoofdverblijfplaats

Wanneer bent u Belgisch rijksinwoner (natuurlijke personen) ?

Bepaling van de hoofdverblijfplaats

Vaststelling van de hoofdverblijfplaats

Hoofdverblijfplaats in het buitenland

Hoofdverblijfplaats in België

De belasting van niet-rijksinwoners van België

In België wonen is een feitenkwestie

Nationaliteit en de Belgische fiscus

Fiscale woonplaats

Argumenten rechtbank te Bergen (B)

Criteria fiscale woonplaats andere landen

Een dubbele fiscale woonplaats

Landen zonder verdrag/inkomsten uit niet-verdragslanden

Principe belastingheffing

Volledige vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling

Belgische gemeentebelasting

Inkomsten uit onroerend goed

U verlaat België; wat te doen ?

U blijft in België gedomicilieerd

Belastingaangifte niet-inwoners (BNI)

Als u een belastingaangifte niet-inwoners ontvangt

Moet u als niet-rijksinwoner van België belasting betalen ?

Als u geen inkomsten uit Belgische bron meer heeft

Hoe kunt u vanuit het buitenland in België aangifte doen ?

12. Uw buitenlandse verblijf en de Belgische erfbelasting

Inleiding

Hoe zit het met de successierechten/erfbelasting ?

Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)

Waarover worden successierechten/erfbelasting geheven ?

Rijksinwoner

Wat is een domicilie ?

Wat is de zetel van een vermogen ?

Nationaliteit

Niet-rijksinwoner

Fiscale emigratie

Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet

Voorbeeld

De Gewesten

Tarieven erfbelasting/successierechten in de Gewesten

De aangifte van uw nalatenschap

Gezamenlijke of individuele aangifte

Betaling erfbelasting

Rekenvoorbeeld

13. Uw buitenlandse woning en het Europese Erfrecht

Inleiding

Welk erfrecht is van toepassing ?

Wat was uw laatste gewone verblijfplaats ?

De Europese Erfrechtverordening (EEV)

Hoofdregel

Uitzondering

Een testament naar Belgisch of buitenlands recht ?

De Europese erfrechtverordening gaat niet over erfbelasting

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Verklaring afleggen in België

Europese Verklaring van Erfrecht overleggen

Europese Verklaring van Erfrecht aanvragen

Praktische voordelen van de Europese Erfrechtverordening

14. Nieuw Belgisch-Frans Belastingverdrag

Inleiding

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe verdrag voor u ?

Persoonlijke vaste inrichting

Definitie vaste inrichting

Bouwwerf of constructiewerkzaamheden

Onafhankelijk agent

Veranderingen op het gebied van de roerende voorheffing

Dividenden

Interesten

Royalties

Belgische vennootschappen

Verdragswijzigingen inzake meerwaarden

Wanneer is er sprake van een belangrijke deelname ?

Forfaitaire Buitenlandse Belasting (FBB)

Gevolgen nieuwe verdrag voor Frans onroerend goed dat in privé wordt aangehouden ?

Gevolgen als u uw tweede woning in Frankrijk verhuurt

Gevolgen als u uw tweede woning in Frankrijk niet verhuurt

Gevolgen als Frans onroerend goed wordt aangehouden

door een vennootschap

Gevolgen bij verkoop van aandelen

Gevolgen als onroerend goed wordt aangehouden door een SCI

(Société Civile Immobilière)

15. Verkoop van uw onroerend goed en de meerwaarde belasting

Inleiding

Waar wordt de meerwaarde/vermogenswinst bij verkoop belast ?

Gezinswoning

Tweede verblijf en investeringsvastgoed

Onroerend goed

Vermindering van de meerwaarde

Gronden

Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland

16. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van

onroerend goed in Frankrijk


Inleiding

Registratierecht bij aankoop bestaand Frans onroerend goed

(droits d’enregistrement)

Aankoop nieuwbouw in Frankrijk (Les ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement)

Wanneer is Franse BTW (TVA) verschuldigd ?

Teruggaaf TVA

Overige belastingen / heffingen bij aankoop Frans onroerend goed

(Taxe de publicité foncière & Taxe Locale d’Equipement)

De Franse gemeentelijke belastingen

Taxe foncière & taxe d’habitation

Vrijstelling taxe foncière

Waardebepaling van Frans onroerend goed

Rekenvoorbeeld

Valeur Locative

Uitbreiding van uw woning en herwaardering van het onroerend goed

Zakelijke belasting bij verhuur en lokale belastingen en vermijding dubbele belastingheffing

Taxe assimilée

Vrijgesteld Frans onroerend goed

Vrijstelling bij oplevering van energiezuinige huizen

Verhuurder en vrijstelling taxe foncière

Belastingvermindering voor de taxe foncière

Inkomenstoets en inkomensgrenzen in Frankrijk

Betaling lokale belastingen

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Hervorming Taxe d’habitation

Contribution à l’audiovisuel public

Verhuur van Frans onroerend goed en de belastingen

Classificatie vakantiehuis & theoretische winst (bruto huuromzet)

Rekenvoorbeelden

Kwijtschelding Franse belastingschuld

Fiscale aspecten bij verkoop van Frans onroerend goed

Heffing over meerwaarde

Situatie vanaf 2019

Taxe sur la plus value bij verkoop Frans onroerend goed

Bezitstermijn van het onroerend goed en de belastbare meerwaarde

Taux d’abattement pour la vente d’un bien immobilier

Bepaling belastbare meerwaarde bij verkoop van uw Franse huis

Wie wordt er voor de plus value belast ?

Wat zijn de belastbare feiten voor de plus value ?

Bepaling aan- en verkoopprijs van Frans onroerend goed

Wat mag u wel en wat mag u niet aftrekken bij de berekening van de

Meerwaarde ?

Rekenvoorbeeld

Berekening sociale lasten

Formaliteiten bij aangifte van de Plus Value

Vrijstelling Plus Value

Additionele heffing bij hoge vermogenswinsten bij verkoop

Voorbeeld

17. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van

onroerend goed in Italië


Registreren en inschrijven voorlopig koopcontract

Verschuldigde belasting bij aankoop (tassazione acquisto fabbricato

ad uso abitativo)

Belasting eerste huis (tassazione acquisto prima casa e sue pertinenze)

De “Prima Casa” regeling

Verkoop binnen 5 jaar

Aankoop nieuwbouw en BTW (IVA = Imposta sul valore aggiunto)

Hypotheekbelasting (imposta ipotecaria)

Kadastrale belasting (imposta catastale)

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van uw Italiaanse huis

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van uw tweede Italiaanse huis

De Italiaanse notaris – ontvanger der belastingen

De fiscale betekenis van het kadaster

Italiaans kadastraal inkomen (rendita catastale)

Gemeentelijke belastingen (Imposta Unica Comunale)

Aftrekbare kosten

Registratie op het gemeentehuis

Vermogensbelasting

Verhuur van Italiaans onroerend goed en de Italiaanse fiscus

Niet-verhuurd onroerend goed

Cedolare Secca

Voor- en nadelen Cedolare Secca

Soort Italiaans onroerend goed en de Italiaanse fiscus

Effecten van de Cedolare Secca op de inkomstenbelasting

18. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van

onroerend goed in Oostenrijk


Inleiding

Bijkomende kosten

Makelaarscommissie (Provision des Immobilienmaklers)

Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)

Tarieven Oostenrijkse overdrachtsbelasting

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting (Erwerb im Familienkreis)

Wie moet de overdrachtsbelasting betalen ?

Wanneer moet de Grunderwerbsteuer betaald zijn ?

Wie is vrijgesteld (befreit) van Oostenrijkse overdrachtsbelasting

Verschil tussen Grunderwerbsteuer & Immobilienertragssteuer

Vrijstelling of teruggaaf (Rückerstattung)

Daling waarde onroerend goed

Registratiekosten voor inschrijving in het kadaster (Grundbuchgebühr)

Financieringskosten (Kredit – finanzierung)

Notaris- of advocaatkosten (Kaufvertragerrichtung)

Kosten legaliseren handtekening (Beglaubigung der Unterschriften)

Kosten bij bezit en verhuur van onroerend goed in Oostenrijk

Kosten bij bezit van Oostenrijks onroerend goed

Exploitatiekosten

Onroerendezaakbelasting (Grundsteuer)

Tarieven onroerendezaakbelasting

Rekenvoorbeeld onroerende voorheffing

Vrijstelling onroerendezaakbelasting (Befreiung von der Grundsteuer)

Tijdelijke vrijstelling onroerendezaakbelasting

Vaste vrijstelling onroerendezaakbelasting

Juridische en fiscale aspecten bij de verhuur van onroerend goed in Oostenrijk

Verhuur eigen woning/appartement

Onderverhuur (Untervermieten der Mietwohnung)

Verhuur en de Oostenrijkse inkomstenbelasting (Einkommensteuererklärung)

Niet-ingezetenen en de Oostenrijkse inkomstenbelasting

Unbeschränkten Steuerpflicht

Niet-ingezetenen en de Oostenrijkse inkomstenbelasting over

verhuuropbrengsten

Berekening Oostenrijkse inkomstenbelasting

Aftrekkosten bruto huurinkomsten

Rekenvoorbeeld

Belastbare periode

Voorwaarden kamerverhuur

Oostenrijkse verhuurinkomsten als bedrijfsactiviteit

Belastingaangifte in Oostenrijk

Betaling van de Oostenrijkse belasting

BTW (Mehrwehrtsteuer)

Voorwaarden teruggaaf Oostenrijkse BTW bij aankoop nieuwbouw

Umsatzsteuerpflicht bij verhuur vakantiewoning

Vrijstelling kleine ondernemers (Kleinunternehmer)

Aangifteplicht voor de toeristenbelasting (Fremdenverkehrsabgabe)

Vermogenswinstbelasting bij verkoop Oostenrijks onroerend goed (Immobilienertragsteuer)

Tarieven vermogenswinstbelasting

Altfall

Neufall

Inflatiecorrectie

Belasting van vermogenswinsten bij nieuw onroerend goed (Neuvermögen)

Belasting van vermogenswinsten bij oud onroerend goed

Rekenvoorbeelden

Hauptwohnsitzbefreiung

Herstellerbefreiung

Betaling Immobilienertragssteuer

19. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van

onroerend goed in Portugal


Inleiding

Portugese overdrachtsbelasting (IMT)

Kosten bij overdracht Portugees onroerend goed

Tarieven IMT (Imposto Municipal Transamissoes)

Berekening IMT

Tarieven IMT hoofdbewoning (Habitação própria e permanente)

Tarieven IMT tweede woning (Habitação secundaria secundaria )

Voorbeeld IMT bij berekening bij aankoop van een tweede woning in Portugal

Voorbeeld IMT bij berekening bij aankoop hoofdwoning in Portugal

IMT Tarieven Madeira & Azoren

Vrijstellingen

Aankoop Portugees onroerend goed door buitenlandse vennootschap

Kosten rechtshulp van advocaten

De Portugese onroerendgoedbelasting

(IMI = Imposto Municipal sobre os Imóveis)

Vrijstellingen IMI

Tarieven & betaling en vrijstelling IMI

AIMI (Adicional Imposta Municipal Sobre Imóveis)

Wie moet er AIMI betalen ?

Belastbare basis AIMI

Tarieven AIMI

Belasting bij verhuur onroerend goed

Belastingtarief over Portugese huurinkomsten

Ingezetenen

Niet-ingezetenen

Verkoop van uw huis in Portugal (Mais Valias)

Wie is belastingplichtig ?

Uitzondering

Berekening winst

Aftrekposten i.v.m. verbouwing en renovatie

Hoeveel bent u verschuldigd ?

Herinvestering van uw vermogenswinst

Gevolgen van het niet doen van een Portugese aangifte

Inflatiecorrectiecijfers (coeficientes de desvalorização da moeda)

Rekenvoorbeeld

Belastingvoordeel als u ervoor kiest om op het Portugese platteland

te gaan wonen

20. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van

onroerend goed in Spanje


Belasting bij aankoop of (ver)bouw en renovatie van onroerend goed

IVA (BTW)

Rekenvoorbeelden

BTW op vastgoed (verkoop)

BTW op vastgoed (verhuur)

Overdrachtsbelasting (ITP = Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)

Nieuwe referentiewaarde bij bepaling overdrachtsbelasting

(Valor de Referencia Catastral)

Vaststelling referentiewaarde

Nadeel voor bestaande huizen met achterstallig onderhoud

Rekenvoorbeeld

Tarieven Spaanse overdrachtsbelasting per provincie (comunidad)

Boeteprocedure van de Spaanse belastingdienst

In beroep tegen de nieuwe referentiewaarde

Als het onroerend goed geen nieuwe fiscale referentiewaarde heeft

Belasting bij aankoop onroerend goed

Notariskosten bij aankoop van onroerend goed

Aankoop Spaans vastgoed middels een vastgoedvennootschap

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

Bouwbelasting (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)

Aangifte

Declaración Obra Nueva

Verschil Catastro en Registro de Propiedad

Globaal overzicht aankoopkosten van Spaans onroerend goed

Advocaat, notaris en zegelrecht

Onroerend goed belasting Spaans onroerend goed (Impuesto sobre Bienes Inmeubles = IBI)

Tarief

Valor Catastral

Tasas

Precios Publicos

Contribuciones Especiales

Servicekosten

Spaans belastingregime voor niet-residenten die in Spanje een woning bezitten

Waarover wordt deze belasting geheven ?

Toegerekende belastbare waarde

Rekenvoorbeeld

Daadwerkelijke verhuur

Aftrekbare kosten van bruto huurinkomsten

Verschil inkomstenbelasting residenten en niet-residenten

Hulp bij invullen van de Spaanse belastingaangifte

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen die Spaans onroerend goed in eigendom hebben.

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting

Spaanse BTW tarieven

Vermogenswinstbelasting (impuesto sobre incremento de patrimonio

de la venta de un bien inmeuble)

Belastbare basis

Tarieven vermogenswinstbelasting residenten

Rekenvoorbeelden

Aftrek/vermindering op de vermogenswinst

Vrijstelling vermogenswinstbelasting

Vermogenswinstbelasting tarieven niet-residenten

Voorheffing (retención) vermogenswinstbelasting bij verkoop door

niet-residenten

Voorheffing is geen eindheffing

Globaal overzicht verkoopkosten voor de verkoper

21. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van

onroerend goed in Nederland


Nederlandse overdrachtsbelasting bij aankoop

Wanneer betaalt u overdrachtsbelasting ?

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Overige vrijstellingen overdrachtsbelasting

Hoe betaalt u de overdrachtsbelasting ?

Tarieven Nederlandse overdrachtsbelasting

Over welk bedrag betaalt u overdrachtsbelasting ?

Aankoop onroerend goed binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar werd

Rekenvoorbeeld

Overdrachtsbelasting verrekenen met schenkbelasting

BTW bij aankoop nieuwbouw in Nederland

Teruggaaf Nederlandse BTW bij aankoop vakantiewoning

Teruggaaf afhankelijk van gebruik; (reken)voorbeelden

Aanmelden als ondernemer bij de Nederlandse belastingdienst

WOZ (Waardering Onroerende Zaken) waarde van uw huis in Nederland

Gemeente stelt WOZ-waarde vast

Wat als een WOZ-waarde ontbreekt

Onroerendezaakbelasting (OZB) voor een Nederlandse vakantiewoning

Berekening hoogte OZB

OZB betalen

Wat zegt de WOZ-waarde over de verkoopprijs ?

Aankoop Chalet

Aankoop Chalet voor volledig eigen gebruik (dus niet voor verhuur)

Aankoop Chalet voor zowel eigen gebruik als voor verhuur

Aankoop Chalet uitsluitend voor verhuur

Omzetgerelateerde vrijstelling van BTW (alleen voor fiscaal ingezetenen van Nederland)

Herzieningsregeling

Rekenvoorbeeld

Berekening BTW

Belasting bij verhuur Nederlands onroerend goed

Belasting bij verkoop Nederlands onroerend goed

Nederlandse inkomstenbelasting en uw vakantiewoning in Nederland

Online aangifte doen

Aanvragen DigiD

Voorwaarden voor de aanvraag

Na de aanvraag

Ander Europees inlogmiddel

Tarieven Nederlandse box 3

Rekenvoorbeeld

Percentage gemiddeld rendement

Percentage inkomstenbelasting over het rendement

Aankoop vakantiewoning in Nederland met uw partner

Rekenvoorbeeld

Tabel berekening voordeel uit vermogen

Update inkomen sparen en beleggen in box 3 vanaf 2023

Adressenoverzicht Nederlandstalige makelaars internationaal vastgoed

Curaçao

Duitsland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Auteur: P.L. Gillissen Pagina's: 350
Uitgever: Guide Lines Voorraad: Voldoende
ISBN: 978-94-92895-33-2 Prijs: € 24,95
Druk: 3e druk 2022-2023 Inhoudsopgave

Stel een vraag over dit handboek
Levertijd in NL: ca. 1-5 werkdagen Klik hier om dit artikel te bestellen
Prijs: € 24,95
Verzendkosten: € 2,95
Gratis verzending: vanaf € 40,-
Levering in: NEDERLAND en BELGIË (langere levertijd)